Reverend Sun Myung Moon

Alle zes miljard mensen moeten uiteindelijk lid worden van de koninklijke familie en het koningschap erven, dat komt door de directe bloedverwantschap van de eerstgeboren zoon van God

 

World Scripture

Christmas Wish 2016De Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie (FWU) is een internationale gemeenschap bestaande uit families die ernaar streven het ideaal van ware liefde na te leven en een wereld van vrede op te richten, waarbij de eenheid van alle mensen, rassen en religies wordt nagestreefd. Veel leden van de FWU accepteren en volgen de visie en religieuze leer van dominee Moon, het Goddelijk Beginsel

De FWU is in 1997 door dominee Sun Myung Moon en zijn vrouw Hak Ja Han Moon opgericht om de missie van de Verenigingskerk uit te breiden en een alliantie van mensen te vormen die geloven dat op God gerichte gezinnen, de basis vormen voor een gezonde samenleving en een vredevolle wereld.

Oprichting FWUZoals ook uit de naam blijkt, streeft de FWU drie doelen na: familie, vrede en vereniging. De centrale missie van de FWU is het promoten van ethische en morele waarden die de familie beschermen en versterken. Zo geloven we in de universele principes dat echtparen elkaar trouw moeten zijn, dat ouders hun kinderen liefhebben en voor ze zorgen en dat kinderen hun ouders en grootouders respecteren. Het woord 'Unificatie' refereert aan het ideaal van eenheid tussen geest en lichaam, man en vrouw en tussen hemel en aarde.

De FWU zoekt ook naar een cultuur van vrede door interreligieuze en internationale samenwerking te promoten rond de universele thema's van gezin, liefde en het leven voor elkaar.